Informácie o teste

 • Test TSP zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements - Doc 9835.
 • Test TSP kladie dôraz na počúvanie a hovorenie.
 • Test TSP obsahuje nahrávky s rôznymi akcentmi.
 • Test TSP používa 2 metódy skúšania:
               a) priama - komunikácia so skúšajúcim,
               b) polopriama - komunikácia s použitím audiovizuálnej technológie.

 • Test TSP má 5 časti:
 1. Dialogue - skúšajúci komunikuje s uchádzačom na všeobecné, pracovné a letecké témy,
 2. Interactive problem-solving - uchádzač formou otázok a návrhov reaguje na nerutinné situácie z leteckého prostredia, 
 3. Visual Analysis - uchádzač popisuje vizuálne zobrazenie leteckého prostredia a odpovie na otázky, ktoré tématicky s obrázkom súvisia,
 4. Listening Comprehension - uchádzač počúva krátky príbeh z leteckého prostredia a následne ho prerozpráva,
 5. Radiotelephony communication - uchádzač vysvetlí termíny a definície používané v leteckom kontexte; simuluje rádiotelefónu komunikáciu; prečíta a dekóduje správu z leteckého prostredia (METAR, TAF, ...), 
 • Test TSP trvá približne 30 minút.
 • Test nie je priamo zameraný na preskúšanie gramatiky, čítania alebo písania.
 • Test TSP nehodnotí technické alebo pracovné znalosti. 
 • Výsledná známka uchádzača nie je priemer hodnotení v jednotlivých kategóriach ale najnižšia z nich.

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...