Akreditácie a výuky kurzov

Akreditované kurzy v oblasti komplexného rozvoja osobnosti:

Asertivita
Konflikty a ich riešenie
Zvládanie záťažových situácií
Komunikačné zručnosti
Argumentačné zručnosti
Prezentačné zručnosti
Obchodné zručnosti
Manažérske zručnosti
Vedenie tímov a tímová spolupráca
Koučing
Hodnotiaci rozhovor
Zvládanie stresu

Akreditované kurzy v oblasti manažérskych zručností:

Vedenie porád
Manažment času a priorít
Hodnotiaci a nápravný pohovor
Efektívna prezentácia
Tímová práca
Spoločenský protokol
Riadenie a vedenie ľudí
Koučing a delegovanie
Zručnosti vyjednávania
Hodnotenie výkonu zamestnanca

Akreditované kurzy v oblasti rozvoj potenciálu manažéra:

Obchodné zručnosti
Manažment rizika
Strategické plánovanie
Finančný manažment
Základy manažérstva kvality
Výrobný manažment
Základy moderného manažmentu
Projektový manažment
Praktický benchmarketing
Personalistika
Interný audítor SMK
Marketing v manažmente firmy
Základy manažmentu pre majstrov

Akreditované kurzy pri tvorbe a manažmente projektov:

Základy projektového manažmentu
Príprava projektov z fondov EÚ

Okrem týchto kurzov ponúka Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. aj mnoho ďalších manažérskych kurzov*:

Zákaznícka orientácia
Zákonník práce v praxi
Procesné riadenie
Manažment zmeny Obchodná korešpondencia
Riadenie výkonnosti
Optimalizácia procesov
Asertívna komunikácia

*neakreditované

Nové trendy v odmeňovaní zamestnancov
Tréning sebapoznania a zvýšenia sebadôvery
Tréning empatickej komunikácie
Tréning zručností pri telefonovaní
Vytváranie loajálneho vzťahu
Techniky tvorivého myslenia