Intenzívny kurz cudzieho jazyka

Organizačná forma vzdelávacej aktivity

Štvorsemestrálny kurz od začiatočníkov až po pokročilých, 1 x 8 alebo 2 x 4 vyučovacie hodiny týždenne vo forme skupinového (4-6 účastníkov), „duo / trio“ alebo individuálneho kurzu

Cieľ vzdelávacej aktivity

Získanie základných jazykových znalostí a zručností, ich upevnenie a rozvíjanie, aby účastníci po skončení štvorsemestrálneho štúdia dokázali ústne aj písomne komunikovať v cudzom jazyku na úrovni všeobecného jazyka a boli pripravení na zdokonaľovanie sa v tomto jazyku, prípadne na špecializáciu sa na odborný kurz cudzieho jazyka.

Cieľová skupina

Dospelí začiatočníci alebo mierne pokročilí, ktorí potrebujú ovládať aktívne cudzí jazyk v písomnej aj ústnej forme pre ďalšie štúdium alebo vo svojom zamestnaní.

Požadované vstupné vzdelanie

Nevyžaduje sa.

Profil absolventa

Absolvent kurzu ovláda všeobecný cudzí jazyka na pokročilej úrovni aktívne, dokáže komunikovať ústne aj písomne a je pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa vo všeobecnom cudzom jazyku, špecializáciu sa na odborný kurz cudzieho jazyka, prípravu na medzinárodnú alebo štátnu skúšku z cudzieho jazyka.

Metódy výučby

Metódy výučby sú zamerané na čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie, teda na všetky štyri jazykové zručnosti. Dôraz sa kladie na dialógy v skupine v rôznych životných situáciách, gramatické javy sú vysvetľované a okamžite precvičované v modelových vetách. Využívajú sa audiokazety, videokazety, CD ale aj iné doplnkové videoprogramy, pesničky, rozmnožené materiály na povzbudenie študentov. Študenti sú pravidelne testovaní po určitej časti prebraného učiva a na konci každého semestra. Pri menej ako 60% úspešnosti testu na konci semestra sa účastníkovi navrhne zopakovanie semestra.

Forma záverečnej skúšky

Záverečný písomný test po 2. a 4. semestri.
Po úspešnom absolvovaní 2., a 4. semestra sa vydáva osvedčenie o absolvovaní 1. a 2. a 3. a 4. semestra intenzívneho kurzu a vydané podľa §8 ods. 1 zákona č.368/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

4 semestre x 160 vyučovacích hodín
Spolu: 640 vyučovacích hodín

Jazyky

anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky, španielsky, slovenský (ako cudzí jazyk)