Informácie o preskúšaní jazykovej spôsobilosti

 • Každý žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti a každý držiteľ preukazu spôsobilosti, u ktorého sa vyžaduje používanie rádiotelefónnej komunikácie, musí preukázať schopnosť hovoriť a rozumieť jazyku používanému v rádiotelefónnej komunikácii – anglickému jazyku.
 • Minimálna úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača je stanovená na úroveň 4 – prevádzkové znalosti podľa Stupnice jazykových znalostí ICAO.
 • Preskúšanie sa nezameriava výhradne na preskúšanie rádiotelefónnej frazeológie, požiadavky preskúšania sa týkajú aj jasnej a zrozumiteľnej reči.
 • Výsledkom preskúšania je hodnotenie schopnosti uchádzača používať anglický jazyk v každej situácii.

Uchádzač musí preukázať minimálne úroveň 4 v nasledovných 6 kategóriách:

 1. Výslovnosť
 2. Štruktúra
 3. Slovná zásoba
 4. Plynulosť reči
 5. Porozumenie
 6. Interakcia

Uchádzač musí preukázať:

 • pohotovo a efektívne sa dorozumieť pri komunikácii iba prostredníctvom hlasového spojenia a formou osobného pohovoru so skúšajúcim
 • komunikovať jasne a výstižne na všeobecné, konkrétne a pracovné témy
 • používať náležité komunikačné stratégie, rozlišovať a riešiť nesprávny výklad, príp. nesprávne pochopenie informácie vo všeobecnom alebo pracovnom kontexte
 • relatívne ľahko a úspešne spracovať náročné jazykové úlohy predstavujúce zložité prípady alebo náhle a neočakávané zvraty v situáciách, ktoré môžu vzniknúť počas štandardných postupov v bežnej praxi, alebo riešiť komunikačné problémy, s ktorými sa v bežných pracovných situáciách nestretávajú
 • používať dialekt alebo prízvuk zrozumiteľný pre leteckú komunitu

Jazyková spôsobilosť musí byť opakovane formálne preskúšaná v časových intervaloch stanovených ICAO.

Prevádzkové znalosti (Level 4) – 4 roky
Rozšírené znalosti (Level 5) – 6 rokov