Ukončené projekty

Education Training & Consulting company a.s. Učňovská 6, 040 15 Košice – Šaca v období od apríla 2009 do júla 2010 realizovalo projekt pod názvom „Vzdelávaním k zamestnanosti a efektivite“ v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Projektu sa zúčastnili zamestnanci prijímateľa. Celý projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, pričom výška nenávratného príspevku bola 72 815,14 €.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom komplexného vzdelávania dosiahnuť adaptabilitu zamestnancov a tým udržanie zamestnanosti cieľovej skupiny vo väzbe na potreby zamestnávateľa. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie počítačových zručností zamestnancov prijímateľa, zvýšenie ich jazykových zručností na komunikačnú úroveň, ako aj zvýšenie tzv. “mäkkých“ zručností zamestnancov.

Vzdelávanie prebiehalo dodávateľským spôsobom s využitím metód zážitkového učenia. Zároveň bola pre cieľovú skupinu vybudovaná knižnica s odbornou literatúrou, ktorá je dostupná všetkým zamestnancom prijímateľa.

Úspešnosť projektu dokumentuje vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na daný projekt, a ďalší záujem cieľovej skupiny o ďalšie druhy vzdelávania.

Celkovo bolo preškolených 20 frekventantov, ktorí si zlepšili počítačové zručnosti a zručnosti v tvorbe a manažmente projektov, osvojili si tzv. „mäkké“ zručnosti. 10 frekventantov na rôznych stupňoch si zlepšilo všeobecnú angličtinu a 9 z nich aj obchodnú angličtinu nevyhnutnú pre ich prácu.

Priestor na vašu príležitosť.“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.skwww.sia.gov.sk