Hodnotenie výkonu

TRÉNING ODPORÚČAME
Manažérom rôznych úrovní, ktorí hodnotia svojich pracovníkov.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Oboznámite sa s významom hodnotenia výkonu pracovníkov, s princípmi prípravy a realizácie hodnotiaceho rozhovoru a posilnite si zručnosti potrebné na vedenie hodnotiaceho rozhovoru.

PROGRAM

  • Systém hodnotenia výkonu pracovníkov vo firme
  • Motivácia pracovníkov
  • Príprava hodnotiaceho rozhovoru
  • Zručnosti vedenia hodnotiacich rozhovorov
  • Praktické precvičovanie hodnotiaceho rozhovoru

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budete schopný:

  • Identifikovať význam hodnotenia výkonu pre hodnotiteľa, hodnoteného a organizáciu
  • Stanoviť svoju úlohu v systéme hodnotenia
  • Identifikovať zručnosti potrebné na vedenie obojstranne prospešného hodnotiaceho rozhovoru
  • Realizovať hodnotiaci rozhovor

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 – 3 dni