Základy manažmentu

KURZ ODPORÚČAME
Majstrom, vedúcim pracovných skupín a personálneym rezervám na tieto funkcie.

PROGRAM KURZU

  • Právne a organizačné minimum
  • Základná charakteristika systému riadenia
  • Postavenie majstra v riadení
  • Plánovanie a technická príprava výroby
  • Ekonomika a kvalita
  • Zásady vedenia ľudí
  • Personálne činnosti
  • Mzdové systémy
  • Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
  • Výcvik základných manažérskych zručnosti

ODPORÚČANÝ ROZSAH KURZU
74 hodín + 24 hodín výcvik

PRÍNOS PRE VÁS
Získate základné vedomosti a zručnosti pre riadenie pracovných skupín.

FORMA ZÁVEREČNEJ PREZENTÁCIE
Záverečná skúška.